Algemene voorwaarden


Artikel 1 Algemeen

JemateQ :  JemateQ, Bezoekadres: Edelenveld 204 | 7327 EE | Apeldoorn | 06-12585693 | info@jemateq.nl | Kamer van Koophandel Nummer 76184250 | BTW nummer NL003056287B71

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JemateQ en een Opdrachtgever waarop JemateQ deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met JemateQ, voor de uitvoering waarvan door JemateQ derden dienen te worden betrokken.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van JemateQ en zijn directie.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mogen worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. JemateQ en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen  overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van  een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Indien JemateQ niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat JemateQ in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van JemateQ zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de aanbieding of offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2 JemateQ kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn excl. BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder begrepen reis- en verblijfkosten, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4 Indien de aanvaarding(al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van de in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is JemateQ daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij JemateQ anders aangeeft.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht JemateQ niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3  Contractduur ; Uitvoeringstermijnen, risico-overgang , uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging.

3.1 De overeenkomst tussen JemateQ en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

3.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever JemateQ schriftelijk in gebreke te stellen. JemateQ dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.3 JemateQ zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van op dat moment bekende stand der wetenschap.

3.4 JemateQ heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2, en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.5 Indien door JemateQ of door JemateQ ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

3.6 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan JemateQ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan JemateQ worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan JemateQ zijn verstrekt, heeft JemateQ het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan JemateQ ter beschikking heeft gesteld. JemateQ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat JemateQ is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties, etc. , wordt gewijzigd en daardoor de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd.  JemateQ zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door de wijziging van de overeenkomst kan voorts de opgegeven oorspronkelijke termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.8 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is JemateQ gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen JemateQ bevoegde persoon en de Opdrachtgever is akkoord gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie op van JemateQ en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

3.9 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan JemateQ een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

3.10 Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen hij jegens JemateQ gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk  voor alle schade aan de zijde van JemateQ daardoor direct of indirect ontstaan.

3.11 Indien JemateQ met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is JemateQ niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- en regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet te voorzien waren.

3.12 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij JemateQ:

– alsdan alsnog bereid is  om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijke overeengekomene uit te voeren;

– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op JemateQ rustende verplichting ingevolge de wet;

– indien bedongen is dat de aflevering langer dan 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

– of, bij levering van de zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan 3 maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.

4.1 JemateQ is bevoegd  de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst JemateQ ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van JemateQ kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen.

4.2 Voorts is JemateQ bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van JemateQ kan worden gevergd.

4.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van JemateQ op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien JemateQ de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

4.4 Indien JemateQ tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4.5 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is JemateQ gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct of indirect ontstaan.

4.6 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is JemateQ gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door JemateQ, zal JemateQ in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden.  Dit, tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor JemateQ extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, tenzij JemateQ anders aangeeft.

4.8 In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging- indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven-  ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het JemateQ vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van JemateQ op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

4.9 Indien een Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan-, afvoer en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht   

5.1 JemateQ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en nog krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

5.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop JemateQ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor JemateQ niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van JemateQ of van derden daaronder begrepen. JemateQ heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid van (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat JemateQ zijn verbintenis had moeten nakomen.

5.3 JemateQ kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten langer dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schade aan de andere partij.

5.4 Voor zoveel JemateQ ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is JemateQ gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.  De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Prijs en betaling

6.1 Alle prijzen en bedragen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen welke van  overheidswege worden opgelegd.

6.2 JemateQ is gerechtigd de prijzen en bedragen jaarlijks aan te passen conform het consumentenprijsindexcijfer zoals gepubliceerd door het CBS. Deze indexering vindt plaats per 1 januari van ieder jaar. Indien het indexcijfer op 1 januari niet bekend is dan kan de indexering met terugwerkende kracht tot 1 januari plaatsvinden.

6.3 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk reageren.

6.4 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door JemateQ aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders schriftelijk door JemateQ aangegeven.

6.5 Overige kosten, welke in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt, zoals reis- en verblijfkosten ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden buiten de overeengekomen plaats van arbeid, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De kilometerkosten zullen Opdrachtgever in rekening worden gebracht a € 0,34 per kilometer, tenzij anders schriftelijk door JemateQ aangegeven. Verblijfkosten en kosten voor werk buiten Nederland zullen door Opdrachtgever worden voldaan op declaratiebasis.

6.6 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn.

6.7 Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen is Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 27 maart 2012.

6.8 Indien de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan JemateQ nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan gerechtigd is de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

6.9 Indien niet anders overeengekomen gelden in geval van overwerk, de volgende tarieven:

– werkdagen tot 24 uur: normaal tarief * 125%

– werkdagen na 24 uur en op zaterdagen: normaal tarief * 150%

– zon- en feestdagen: normaal tarief * 200%

– (verschoven uren: normaal tarief * 130%)

Van overwerk is sprake wanneer de Opdrachtgever de werknemer(s) van JemateQ meer dan 40 uur per week, dan wel op uren buiten de normale werkuren, tewerk stelt.

6.10 Facturatie op basis van goedgekeurde weekstaten:

– Gemaakte project uren en zakelijke kilometers worden door de medewerker(s) van JemateQ middels een urenstaat ingevoerd. De Opdrachtgever ontvangt een urenstaat per e-mail. In de e-mail staan de door de Opdrachtgever ter goedkeuring aangeboden weekstaten. De Opdrachtgever dient binnen 5 dagen, na ontvangst van de op een weekstaat betrekking hebbende e-mail, middels het compleet zetten van de weekstaat aan te geven of zij de weekstaat al dan niet goedkeurt. Indien er geen keuze wordt gemaakt, dan wordt de weekstaat voorlopig geacht te zijn goedgekeurd. Facturen van JemateQ aan de Opdrachtgever zijn gebaseerd op goedgekeurde weekstaten.

– Bezwaren van Opdrachtgever tegen weekstaten die geacht worden te zijn goedgekeurd, schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever ter zake hierop betrekking hebbende factuur niet op.

– Betaling van een factuur, zonder dat vooraf door de Opdrachtgever bezwaar is gemaakt tegen een of meerdere weekstaten die ten grondslag liggen aan de factuur, geldt als goedkeuring van voorgenoemde weeksta(a)t(en), tenzij er sprake is van een evidente en voor beide partijen kenbare fout.

-Indien de Opdrachtgever, voordat betaling van de factuur heeft plaatsgevonden, bezwaren heeft geuit tegen een of meerdere aan de factuur ten grondslag liggende weekstaten, vindt nader overleg plaats tussen JemateQ en Opdrachtgever. Indien de bezwaren worden gehonoreerd dan zal de Opdrachtgever van JemateQ een creditfactuur ontvangen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 JemateQ zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan JemateQ opgedragen taak mag worden verwacht.

7.2 Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan JemateQ ter beschikking gestelde gegevens. JemateQ is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de Opdrachtgever verstrekte informatie.

7.3 De totale aansprakelijkheid van JemateQ wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 6 maanden, dan wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl BTW) bedongen voor 6 maanden. In geen geval zal de vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 1.250.000,-

7.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a)de redelijke kosten die de Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van JemateQ aan de overeenkomst te laten beantwoorden.

b)de kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen, doordat JemateQ op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering.

c)de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de directe schade in de zin van deze voorwaarden.

d) de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

7.5 De totale aansprakelijkheid van JemateQ voor zaak- of personenschade zal in geen geval meer bedragen dan € 2.500.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis.

7.6 De aansprakelijkheid voor JemateQ voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade , gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

7.7 Buiten de in artikel 7.3 en 7.5 genoemde gevallen rust op JemateQ geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 7.3 en 7.5 genoemde maxima komen te vervallen, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtgever.

7.8 De aansprakelijkheid van JemateQ wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever JemateQ onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en JemateQ ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat JemateQ in staat is adequaat te reageren.

7.9 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan schriftelijk bij JemateQ meldt.

7.10 Opdrachtgever vrijwaart JemateQ voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid t.g.v. een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd dat mede bestond uit door JemateQ geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door de apparatuur, programmatuur of andere materialen.

Artikel 8 Non-concurrentiebeding

8.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van JemateQ, om personeelsleden van JemateQ welke voor opdrachtgever werkzaamheden hebben verricht, gedurende de overeenkomst, buiten de overeenkomst, dan wel binnen een jaar na beëindiging van de overeenkomst, direct of indirect, tegen betaling of om niet, in of buiten dienstverband, werkzaamheden voor haar te laten verrichten of de betreffende personeelsleden bij haar of bij haar gelieerde bedrijven in dienst te nemen of werkzaamheden of in haar opdracht en voor haar rekening bij derden te laten uitvoeren.

8.2 Indien de Opdrachtgever in strijd handelt met het in artikel 8.1 gestelde dan verbeurt zij aan JemateQ een boete van € 50.000,- voor elke overtreding en van € 2.500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van JemateQ om in plaats van de boete de daadwerkelijke schade te vorderen.

Artikel 9 Overmacht

JemateQ is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor JemateQ redelijkerwijze niet mogelijk is, dit ten gevolge van wijzigingen in de bestaande omstandigheden welke buiten toedoen van JemateQ zijn ontstaan na het aangaan van de contractuele verplichtingen.

 Artikel 10 Intellectuele Eigendom

JemateQ behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. JemateQ heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden worden gebracht.

 Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij JemateQ partij is, is uitsluitend het

Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.

11.2 De rechter in de vestigingsplaats van JemateQ is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft JemateQ het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

11.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12 Vindplaats en wijziging voorwaarden

12.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht

12.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met JemateQ.

12.3 De Nederlandse tekst met de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.